MyStagePlan werkt het best op je desktop.

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de MyStagePlan Webtoepassing

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de MyStagePlan Webtoepassing (1-7-2013)

d.d.


Artikel 1 Definities

Account

De via een log in en wachtwoord op de Website toegankelijke account voor

gebruikers.

De Popunie

Stichting Popunie, bezoekadres Pannekoekstraat 102, 3011 LL te Rotterdam;

Inschrijvingsnummer handelsregister: 41128831.

Dienst

De dienst MyStagePlan, waarmee de Popunie de gebruiker de service biedt om een

Stageplan samen te stellen en te delen via de online database MyStagePlan.com

Gebruiker

De natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienst

Informatie

De op of via de Website of de in het kader van de Dienst door De Popunie aan

gebruikers ter beschikking gestelde informatie.

Voorwaarden

De hieronder genoemde voorwaarden.

Website

De website MyStagePlan op www.MyStagePlan.com

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, de Dienst en

de Informatie.

2.2

De Popunie behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig en zonder

voorafgaande berichtgeving te wijzigen. De Popunie informeert de bij haar

geregistreerde Gebruiker hierover via het bij de Popunie bekende e-mail adres. De

wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de

website.

Artikel 3 Gebruik van de dienst

3.1

De Popunie kan niet garanderen dat de Website en de Dienst te allen tijde zonder

beperkingen of storingen zullen functioneren. De Popunie streeft er naar storingen en

beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij

Gebruikers zo beperkt mogelijk te houden.

3.2

De Popunie is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van

of in direct of indirect verband staat met het gebruik of de onmogelijkheid van het

gebruik van de Website of de Dienst.

3.3

De Popunie is gerechtigd de Dienst, zonder voorafgaande bekendmaking buiten

gebruik te stellen dan wel het gebruik hiervan te beperken, indien dit naar mening

van De Popunie noodzakelijk is. De Popunie is niet aansprakelijk voor schade die het

directe of indirecte gevolg is van het buiten gebruik stellen van de Website of

beperking van het gebruik van de Website.

3.4

De Gebruiker vrijwaart De Popunie voor aanspraken jegens de Popunie van derden

die verband houden met informatie afkomstig van deze gebruikers of enig ander

gebruik van de Website, de Informatie of de Dienst door de Gebruiker.

3.5

Het is de Gebruiker niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten

voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de overige

gebruikers van het Internet hinderen of het gebruik van de Website of Dienst nadelig

beïnvloeden.

Artikel 4 Intellectuele Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven op de Website of in de Voorwaarden, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Informatie bij De Popunie.

De Gebruiker mag de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën voor eigen gebruik (laten) maken, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld het vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen of gebruiken voor commerciële doeleinden van de Informatie, of het aanbrengen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan.

Tevens is het de Gebruiker niet toegestaan het gebruik van of de toegang tot de Website of de Dienst reproduceren of te blokkeren. Uitzondering hierop is het door de Gebruiker met de Website gemaakte stageplan.

Artikel 5 Prijzen en betaling voor de dienst

5.1
Voor de levering van de Dienst gelden de prijzen zoals vermeld of beschreven op de Website, welke geldig blijven tot publicatie van een wijziging op de Website door De Popunie.

5.2
Het door de Gebruiker aan De Popunie verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het door De Popunie te leveren stageplan met gebruik van een op de Website aangegeven methode betaald.


Artikel 6 Privacy


6.1
Om gebruik te maken van de Dienst is het noodzakelijk dat de gebruiker een Account aanmaakt en hiervoor een aantal persoonlijke gegevens invult. Deze informatie is uitsluitend zichtbaar voor andere gebruikers van de Dienst als de Gebruiker heeft aangegeven dat zijn of haar stageplan openbaar is in de database van MyStagePlan. Als de Gebruiker heeft aangegeven dat zijn stageplan openbaar is, zijn uitsluitend de volgende gegevens zichtbaar: het website adres van de band, het e-mailadres en het telefoonnummer..


6.2
Gegevens die door gebruik van de Dienst kunnen worden gemeten of verzameld worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de Dienst te optimaliseren.


Artikel 7 Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

×

Contact us

If you have any questions, please check the FAQ first. Is the answer you’re looking for not there? Contact us through this form, or send an e-mail to info@mystageplan.com. We will try to reply as soon as possible.

Please write your message in ENGLISH or DUTCH since we do not support all languages.